literatura


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Tannery, Jules
Leçons d'arithmétique théorique et pratique
Armand Colin, Paris 1894.
La philosophie de H. Poincaré
"Science et Philosophie", Paris 1912.
[ TANNERY [2] ]
Science et philosophie
F. Alcan, Paris 1912.
Tannery, Paul
Recenzja z Gottlob Frege, Begriffsschrift
"Revue Philosophique de la France et de l'étranger" 8 (1879), s. 108-109.
W przekładzie na angielski Terrella Warda Bynuma w: Gottlob Frege, Conceptual Notation and Related Articles, translated and edited, with a Biography and Introduction by Terrell Ward Bynum, Oxford, at the Clarendon Press 1972 (na odwrocie strony tytułowej Oxford University Press 1972), s. 232-234.
Tappenden, Jamie
Geometry and generality in Frege's philosophy of arithmetic
"Synthese" 102 (1995), s. 319-361.
Frege on axioms, indirect proof, and independence arguments in geometry
"Notre Dame Journal of Formal Logic" (2000), s. 271-315.
Tarski, Alfred
Przyczynek do aksjomatyki zbioru dobrze uporządkowanego
"Przegląd Filozoficzny, 24 (1921), s. 85-94.
[ ^ ]
O wyrazie pierwotnym logistyki
"Przegląd filozoficzny" 26 (1923), s. 68-89.
Teza doktorska, Uniwersytet Warszawski, 1923. W nieco zmodyfikowanej wersji w dwu częściach po francusku: Sur le terme primitif de la logistique i Sur les truth-functions au sens de MM. Russell et Whitehead (zob. odpowiednie pozycje w katalogu).Także (pod tytułem On the primitive term of logistic) w: Alfred Tarski, Logic, semantics, metamathematics, s. 1-23. Praca techniczna; równoważność jako "wyraz pierwotny logistyki", dzięki czemu definicje można uważać za tezy systemu (inaczej niż u Russella i Whiteheada). Nawiązania do Leśniewskiego i Łukasiewicza.
Sur le terme primitif de la logistique
"Fundamenta Mathematicae" 4 (1923), s. 196-200.
Francuska wersja części artykułu O wyrazie pierwotnym logistyki.
Sur les truth-funcions au sens de MM. Russell et Whitehead
"Fundamenta Mathematicae" 5 (1924), s. 59-74.
Francuska wersja części artykułu O wyrazie pierwotnym logistyki.
Les fondements de la géometrie des corps
W: "Księga Pamiątkowa Pierwszego Polskiego Zjazdu Matematycznego" (suplement do "Annales de la Sociétés Polonaise de Mathématique"), Kraków 1929, s. 29-33. Z nieznacznymi zmianami, pod tytułem On the foundations of the geometry of solids w Alfred Tarski, Logic, semantics, metamathematics,, s.24-29.
Wykład mereologii w formie aksjomatycznej i opartej na tym "geometry of solids", w nawiązaniu do sugestii Leśniewskiego. Odsyła też do Whiteheada An inquiry... 1919 i The concept of nature 1920 oraz do Nicoda La géometrie dans le monde sensible.
Über einige fundamentale Begriffe der Metamathematik
"Comptes Rendus de séances de la Société des Sciences et de Lettres de Varsovie", 23 (1930), cl. III, s. 22-29.
Pod tytułem On some fundamental concepts of metamathematics w Alfred Tarski, Logic, semantics, metamathematics, s. 30-37. Główne idee tego artykułu przedstawił Tarski w odczycie w PTM, Oddział Warszawski, w 1928. Streszczenie tego odczytu: Remarques sur les notions fondamentales de la méthodologie des mathématiques 1929. Por. Fundamentale Begriffe der Methodologie der deduktiven Wissenschaften I 1930 i Grundzüge des Systemenkalkül 1935 i 1936.
Remarques sur les notions fondamentales de la méthodologie des mathématiques
"Annales de la Société Polonaise de Mathématique" VII (1929), s. 270-272.
Por. Über einige fundamentale Begriffe der Metamathematik.
Fundamentale Begriffe der Methodologie der deduktiven Wissenschaften I
"Monatshefte für Mathematik und Physik" 37 (1930), s. 361-404.
Pod tytułem Fundamental concepts of the methodology of the deductive sciences w Alfred Tarski, Logic, semantic, metamathematics, s. 60-109. Por. Über einige fundamentale Begriffe der Metamathematik 1930 i Grundzüge des Systemenkalkül 1935 i 1936.
O pojęciu prawdy w odniesieniu do sformalizowanych nauk dedukcyjnych
"Ruch Filozoficzny" 12 (1930-1931), s. 210-211.
Streszczenie dwóch odczytów: PTF Warszawa 8.10.1930 i PTF LWów 15.12.1930.
Sur les ensembles définissables de nombres réels
"Fundamenta Mathematicae" 17 (1931), s. 210-239.
Główne idee z 1929, odczyt w PTM, Lwów 1930; streszczenie Über definierbare Mengen reeller Zahlen. Z pewnymi zmianami pod tytułem On definable sets of real numbers w Alfred Tarski, Logic, semantics, metamathematics, s. 110-142.
Über definierbare Mengen reeller Zahlen
"Annales de la Sociétés Polonaise de Mathématique" IX (1931), s. 206-207.
Por. Alfred Tarski, Sur les ensembles définissables de nombres réels i Kazimierz Kuratowski, Alfred Tarski, Les opérations logiques et les ensembles projectives.
Einige Betrachtungen über die Begriffe ω-Widerspruchsfreiheit und der ω-Vollständigkeit
"Monatshefte für Mathematik und Physik" 40 (1933), s. 97-112.
Pod tytułem Some observations on the concepts of ω-consistency and ω-completeness, w Alfred Tarski, Logic, semantics, metamathematics, s. 279-295. Artykuł nawiązujący do pewnej pracy Gödla, gdzie był oprzykład systemu "consistent" w zwykłym sensie, ale nie "ω-consistent"; tu inny przykład na to samo plus pewne uwagi (m. in. związek z indukcją). Tarski m.i. pokazuje, że w pewnej prostej teorii są twierdzeniami zdania, że dla każdego n, n ma własność P, ale za pomocą zwykłych reguł (rules of inference) nie można udowodnić, że każda liczba narturalna ma własność P. Na s. 279 Tarski pisze, że o ważności dwóch tytułowych pojęć mówił już w 1927 (odczyt wspomniany w "Ruchu Filozoficznym" 10 (1926-7), s. 96) w PTF, Warszawa, wskazując zarazem na ich związek z zasadą indukcji pozskończonej; tym niemniej wysoko ocenia rezultat Gödla i nie przypisuje sobie pierwszeństwa.
Komentarz na s. 295: "the profound analysis of Gödel's investigations shows that whenever we have udertaken a sharpening of the rules of inference, the facts, for the sake of which this sharpening was felt to be necessary, stilll persist, although in a more complicated form, amd in connexion with sentences of a more complicated logical structure. The formalised concept of consequence will, in extension, never coincide with the ordinary one, the consistency of the system will not prevent the possibility of 'structural falsehood'. However liberally we interpret the concept of the deductive method, its essential feature has always been (at least hitherto) that in the construction of the system and in particular in the formulation of its rules of inference, use is made exclusively of general logical and structurally descriptive concepts. If now we wish to regard as the ideal of deductive science the construction of a system in which all the true statements (of the given language) and only such are contained, then this ideal unfortunately cannot be combined with the above view of the deductive method."
Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych
"Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Wydział III Nauk Matematyczno-fizycznych", nr. 34, Warszawa 1933.
Stron vii + 116. Wydanie niemieckie Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen, "Studia Philosophica" 1 (1936), s. 261-405 (off-printy datowane 1935). Oparta na wydaniu niemieckim wersja angielska The concept of truth in formalized languages w: Alfred Tarski, Logic, semantics, metamathematics, s. 152-278 [ pF 250-278 ]. W wydaniu angielskim o wydaniu niemieckim jest informacja, że był dołączony "Postscript in which some views which had been stated in the Polish original underwent a rather essential revision and modification" - stąd wydanie niemieckie jest często uważane za wersję kanoniczną i oryginalną.
Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen
Zob. Alfred Tarski, Pojęcie prawdy w językach nauk dedukycjnych.
O logice matematycznej i metodzie dedukcyjnej
Zob. Alfred Tarski, Introduction to logic and to the methodology of deductive sciences.
Z badań metodologicznych nad definiowalnością terminów
"Pzegląd Filozoficzny" 37 (1934), s. 438-460.
Por. Alfred Tarski, Einige methodologische Untersuchungen über die Definierbarkeit der Begriffe.
Einige methodologische Untersuchungen über die Definierbarkeit der Begriffe
"Erkenntnis" 5 (1935), s. 80-100.
Skrócona wersja: Z badań metodologicznych nad definiowalnością terminów 1934. Nieco zmieniona wersja pod tytułem Some methodological investigations on the definability of concepts, w Alfred Tarski, Logic, semantics, metamathematics, s. 296-319.
Zur Grundlegung der Booleschen Algebra. I
"Fundamenta Mathematicae" 24 (1935), s. 177-198.
Pod tytułem On the foundations of Boolean algebra w Alfred Tarski, Logic, semantics, metamathematics, s. 320-341. (W tytule podawane jest, że to jest część I, ale części II nie było).
Grundzüge des Systemenkalkül. Erster Teil
"Fundamenta Mathematicae" 25 (1935), s. 503-526.
Pod tytułem Foundations of the calculus of systems w Alfred Tarski, Logic, semantics, metamathematics, s. 342-364 (wstęp i §§1.-3.
Grundzüge des Systemenkalkül. Zweiter Teil
"Fundamenta Mathematicae" 26 (1936), s. 283-301.
Pod tytułem Foundations of the calculus of systems w Alfred Tarski, Logic, semantics, metamathematics, s. 364-383 (§§4.-5. i Appendix). Na s. 382-383 Tarski pisze, że rezultaty tego artykułu (obu części) pochodzą z lat 1926-1932 i były częściowo publikowane.
Über die Erweiterungen der uvollständigen Systeme desAussagenkalküls
"Ergebnisse eines mathematischen Kolloquiums" 7 (1934-1935), s. 51-57.
Pod tytułem On extensions of incomplete systems of the sentential calculus w Alfred Tarski, Logic, semantics, metamathematics, s. 393-400. (Tekst odczytu z 1935, Wiedeń).
O ugruntowaniu naukowej semantyki
"Przegląd Filozoficzny" 39 (1936), s. 50-57.
Streszczenie odczytu 19 września 1935 na posiedzeniu Pierwszego Międzynarodowego Kongresu Filozofii Naukowej w Paryżu - Grundlegung der wissenschaftlichen Semantik, w "Actes du Congrès International de Philosophie Scientifique", vol. 3, Paris 1936, s. 1-8. Pod tytułem The establishment of scientific semantics w Alfred Tarski, Logic, semantics, metamathematics, s. 401-408. Na s. 51 Tarski pisze, że Leśniewski pierwszy "z całą wyrazistością" zwrócił uwagę, że " język, który by zawierał swą własną semantykę, a w którym by obowiązywały zwykłe prawa logiki, musiałby być językiem sprzecznym", i to wskazywało drogę do uniknięcia trudności dawnej semantyki.
O pojęciu wynikania logicznego
"Przegląd Filozoficzny" 39 (1936), s. 58-68.
Streszczenie odczytu 16 września 1935 na posiedzeniu Pierwszego Międzynarodowego Kongresu Filozofii Naukowej w Paryżu - Über den Begriff der logischen Folgerung, w "Actes du Congrès International de Philosophie Scientifique", vol. 7, Paris 1936, s. 1-11. Pod tytułem On the concept of logical consequence w Alfred Tarski, Logic, semantics, metamathematics, s. 409-420. Pojęcie wynikania logicznego, pojęcie analityczności. S. 417 w Logic...: system X wynika logicznie ze zdań klasy K iff każdy model K jest modelem X (w przypisie, że Scholz w pracy o Bolzano, pokazał, że ta idea było u Bolzano; tej uwagi nie ma w wersji w "Przeglądzie Filozoficznym"); s. 418 - zdanie jest analityczne, jeżeli wynika z każdej (w szczególności pustej) klasy zdań, natomiast niechętnie wypowiada się Tarski o rozumieniu tautologii jako czymś, co "says nothing about reality" (s. 419-420).(
Der Aussagenkalkül und die Topologie
"Fundamenta Mathematicae" 31 (1938), s. 103-134.
[ TARSKI [3] ] Tekst odczytu 1937 Warszawa - Trzeci Polski Zjazd Matematyczny, z informacją, że rezultaty pochodzą z 1935. Pod tytułem Sentential calculus and topology w Alfrd Tarski, Logic, semantics, metamathematics, s. 421-454. Topologiczna interpretacja klasycznego i intuicjonistycznego rachunku zdań.
On undecidable statements in enlarged systems of logic and the concept of truth
""The Journal of Symbolic Logic" 4 (1939), s. 105-112.
The semantic conception of truth and the foundations of semantics
"Philosophy and Phenomenological Research" 4 (1944), s. 341-376.
[ DI ]
Cardinal algebras
Oxford University Press, New York, 1949.
A general method in proofs of undecidability
W: Alfred Tarski, Andrzej Mostowski, Raphael M. Robinson, Undecidable theories, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1953.
Undecidability of the elementary theory of groups
W: Alfred Tarski, Andrzej Mostowski, Raphael M. Robinson, Undecidable theories, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1953.
Logic, sematics, metamathematics
Translated by J.H. Woodger. Oxford, at the Clarendon Press (Oxford Unicersity Press) 1956.
[ pF 250-278 (fragment artykułu o pojęciu prawdy) 456-462 (bibliografia) ] A collection of Alfred Tarski's main pre-war contributions to mathematical logic and metamathematics. 17 przekładów z różnych języków, bibliografia, indeksy. W latach odpowiednio 1972 i 1974 były wydane w dwu częściach (Logique, sémantique, métamathématique: 1923-1944, Librairie Armand Colin, Paris, G. Granger éd.) francuskie wersje pierwszych 8 artykułów (w pierwszym tomie) oraz następnych 9 i 4 dodatkowych (w drugim).
Ordinal algebras
North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1956.
With appendices by Chen-Chung Chang, Some additional theorems on ordinal algebra and B. Jonsson, A unique decomposition theorem for relational addition.
What is elementary geometry?
W: The axiomatic method with special reference to geometry and physics, Proceedings of an International Symposium held at the University of California, Berkeley, December 26, 1957 - January 4, 1958, edited by Leon Henkin, Patrick Suppes and Alfred Tarski, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1959, s. 16-29. Także w: The philosophy of mathematics, edited by Jaakko Hintikka, Oxford University Press, London 1969, s.164-175.
[ TARSKI [1] | F ] Wersja w The philosophy of mathematics trochę się różni od wersji z The axiomatic method.
Introduction to logic and to the methodology of deductive sciences
Oxford University Press, New York 1959 (eight printing).
Pierwsze wydanie 1941, drugie wydanie poprawione 1946 (eight printing 1959), w 1994 ukazało się czwarte poprawione wydanie. Przekład Olafa Helmera, o ile wiem, z wydania niemieckiego Einführung in die mathematische Logik und in die Methodologie der Mathematik, Julius Springer Verlag, Wien 1937, równoważnego wydaniu oryginalnemu, O logice matematycznej i metodzie dedukcyjnej, "Biblioteczka Matematyczna" t. 3-5, Książnica -Atlas Lwów - Warszawa 1936.
Some problems and results relevant to the foundations of set theory
Logic, methodology and philosophy of science, Proceedings of the 1960 International Congress, edited by Ernest Nagel, Patrick Suppes, Alfred Tarski, Stanford University Press, Stanford, California, 1962, s. 125-135.
[ = | ^ ]
Collected Papers
Steven R. Givant and Ralph N. McKenzie (eds.), Birkhäuser, Basel - Boston - Stuttgart 1986.
Cztery tomy: 1 (1921-1934), 2 (1935-1944), 3 (1945-1957), 4 (1958-1979).
Pisma logiczno-filozoficzne. Tom 1: Prawda
Wybrał, redakcji naukowej dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Jan Zygmunt, PWN, Warszawa 1995.
Zawiera bibliografię prac Tarskiego, kompletną do 1993.
Pisma logiczno-filozoficzne. Tom 2: Metalogika
Wybrał, redakcji naukowej dokonał, przypisami opatrzył i wstępem poprzedził Jan Zygmunt, PWN, Warszawa 2001
Tarski, Alfred (współautor)
Sur les décompositions des ensembles de points en parties respectivement congruentes
"Fundamenta Mathematica" 6 (1924), s. 244-277.
[ ^ ] Autorzy: Stefan Banach, Alfred Tarski.
Sur les décompositions des ensembles de points en parties respectivement congruentes
"Fundamenta Mathematica" 6 (1924), s. 244-277.
[ ^ ] Autorzy: Stefan Banach, Alfred Tarski.
Untersuchungen über den Aussagenkalkül
"Comptes Rendus de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie", cl. III 23 (1930), s. 30-50.
Autorzy: Jan Łukasiewicz, Alfred Tarski. Wersja polska Badania nad rachunkiem zdań (przekład Egon Vielrose) w Jan Łukasiewicz, Z zagadnień logiki i filozofii, s. 129-143. Pod tytułem Investigations into the sentential salculus w Alfred Tarski, Logic, semantics, metamathematics, translated by J.H. Woodger, Oxford, at the Clarendon Press (Oxford Unicersity Press) 1956, s. 39-49.
Les opérations logiques et les ensembles projectives
"Fundamenta Mathematica" 17 (1931), s. 240-248.
Autorzy: Kazimierz Kuratowski, Alfred Tarski. Pod tytułem Logical operations and projective sets w Alfred Tarski, Logic, semantics, metamathematics, s. 143-151. Główne rezultaty były przedstawione przez autorów w PTM, Lwów, w dwóch odczytach z 1920. Streszczenia tych odczytów, zob. Kazimierz Kuratowski, Über eine geometrische Auffassung der Logistik i Alfred Tarski, Über definierbare Mengen reeller Zahlen.
Über die Beschränkheit der Ausdrucksmittel deduktiver Theorien
"Ergebnisse eines mathematischen Kolloquiums" 7 (1934-1935), s. 15-22. Pod tytułem On the limitations of the means of expression of deductive theories w Alfred Tarski, Logic, semantics, metamathematics, s 384-392.
Antorzy: Adolf Lindenbaum, Alfred Tarski.
On some problems involving inaccessible cardinals
W: Essays on the foundations of mathematics Dedicated to A. A. Fraenkel, on his seventieth anniversary. Edited by Y. Bar-Hillel, E. I. J. Poznanski, M. O. Rabin, and A. Robinson. North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1962, s. 50-82.
[ = | ^ ] Autorzy: Paul Erdöss, Alfred Tarski.
Tarski, Alfred, Lindenbaum, Adolf
Sur l’indépendance des notions primitives dans les systèmes mathématiques
"Annales de de la Société Polonaise de Mathématiue" V (1927), s. 111-113.
Autorzy: Adolf Lindenbaum, Alfred Tarski. Referat 17 poaździernika 1026 na posiedzeniu PTM, Warszawa).
Tarski, Alfred, Mostowski, Andrzej, Robinson, Raphael M.
Undecidable theories
North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1953.
Tarski, Alfred, Vaught, Robert L.
Arithmetical extensions of relational systems
"Compositio Mathematica" 13 (1956-1958), s. 81-102.
Tatarkiewicz, Władysław
Historia filozofii
PWN, Warszawa 1968.
Tennessen, H.
Permissible and impermissible locutions. 'Principle of Tolerance' and ' Ordinary Language Philosophy'
W: Logic and language, Studies dedicated to Professor Rudolf Carnap on the occasion of his seventieth birthday, edited by B. H. Kazemier & D. Vuysje, D. Reidel Publishing Company, Dordrect, Holland, 1962, s. 220-233.
Artykuł krytyczny wobec analitycznej filozofii języka naturalnego, pokazujący, że rozróżnianie a priori permissible and impermissible locutions nie ma sensu (co obala standardowy "argument z nonsensu").
Textor, Mark
Unsaturatedness: Wittgenstein's challenge, Frege's answer
"Proceedings of the Aristotelian Society" 109 (2009), s. 61-82.
"Frege holds the distinction between complete (saturated) and incomplete (unsaturated) things to be a basic distinction of logic. Many disagree. In this paper I will argue that one can defend Frege's distinction against criticism if one takes, inspired by Frege, a wh -question to be the paradigm incomplete expression." (philpapers.org/s/Mark Textor)
The architecture of modern mathematics
The architecture of modern mathematics
Edited by José Ferreirós and Jeremy J. Gray, Oxford University Press, Oxford 2006.
Stron xii + 442. Spis treści: Introduction - J. Ferreirós and J. J. Gray. Reinterpretations in the history and philosophy of foundations. M. Beaney, Frege and the role of historical elucidation: Methodology and the foundations of mathematics, J. Ferreirós, Riemann's Habilitationsvortrag at the crossroads of mathematics, physics and philosophy, J. Tappenden, The Riemannian background to Frege's philosophy, L. Corry, Axiomatics, empiricism, and Anschauung in Hilbert's conception of geometry: Between arithmetic and general relativity. Explorations into the emergence of modern mathematics. J. Avigad, Methodology and metaphysics in the development of Dedekind's theory of ideals, C. McLarty, Emmy Noether's "set-theoretic" topology: from Dedekind to the rise of functors, P. Mancosu, Tarski on models and logical consequence, J. P. Marquis, A path to the epistemology of mathematics: Homotopy theory. Alternative views and programs in the philosophy of mathematics. M. Epple, Felix Hausdorff's 'considered empiricism', E. Scholz, Practice-related symbolic realism in H. Weyl's mature view of mathematical knowledge, H. Benis-Sinaceur (Translated by J. Deans), From Kant to Hilbert: French philosophy of concepts in the beginning of the 20th Century, W. Sieg, Relative consistency and accessible domains (Synthese, vol. 84, 1990). Coda. J. J. Gray, Modern mathematics as a cultural phenomenon
The axiomatic method
The axiomatic method
Proceedings of an International Symposium held at the University of California, Berkeley, December 26, 1957 - January 4, 1958. Edited by Leon Henkin, Patrick Suppes and Alfred Tarski. North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1959.
[ THE AXIOMATIC METHOD 1959, HENKIN, SUPPES, TARSKI 1959 ] Stron xi+488.
The critical approach to science and philosophy
The critical approach to science and philosophy
Edited by Mario Bunge in Honor of Karl R. Popper. The Free Press of Glencoe, Collier-Macmillan Limited, London 1964.
[ BUNGE ed. 1964 (Popper) | x ] Stron xv + 480. Contents, v-vi, Preface, vii-ix, Biographical notes on the contributors, xi-xv; strony 1-470 29 artykułów, s. 471 (właściwie 473)-480 Writings of Karl R. Popper.
The encyclopedia of philosophy
The encyclopedia of philosophy
Edited by Paul Edwards, Macmillan, New York 1967.
The phenomenology of Husserl, selected critical readings
The phenomenology of Husserl, selected critical readings
Edited and translated by R. O. Elveton, Quadrangle Books, Chicago 1970.
The philosophy of Alfred North Whitehead
The philosophy of Alfred North Whitehead
Edited by Paul Arthur Schilpp, Northwestern University Press, Evanston and Chicago, 1941 ("The library of living philosophers", volume III.) Drugie wydanie Tudor Publishing Company, New York 1951.
[ SCHILPP (Whitehead) ]
The philosophy of Bertrand Russell
The philosophy of Bertrand Russell
Edited by Paul Arthur Schilpp, Northwestern University Press, Evanston and Chicago, 1944 ("The library of living philosophers", volume V.)
The philosophy of Frege
The philosophy of Frege
A collection of essay in four volumes, edited by Hans Sluga, Garland Publishing, New York 1993.
A Four-Volume Collection of Scholarly Articles on All Aspects of Frege's Philosophy, Vol.1: General Assessments and Historical Accounts of Frege's Philosophy, Vol.2: Logic and Foundations of Mathematics in Frege's Philosophy, Vol.3: Meaning and Ontology in Frege's Philosophy, Vol.4: Sense and Reference in Frege's Philosophy.
The philosophy of mathematics
The philosophy of mathematics
Edited by Jaakko Hintikka. Oxford University Press, London 1969.
[ HINTIKKA 1969 | pF ]
The philosophy of Rudolf Carnap
The philosophy of Rudolf Carnap
Edited by Paul Arthur Schilpp, Open Court, La Salle, Illinois 1963. ("The library of living philosophers", volume XI.)
[ SCHILPP (Carnap) ]
The problem of inductive logic
The problem of inductive logic
Imre Lakatos (ed.), North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1968.
The revolution in philosophy
The revolution in philosophy
With an introduction by Gilbert Ryle, Macmillan, St. Martin's Press, New York, 1956.
The structure and development of science
The structure and development of science
Edited by Gerard Radnitzky, Gunnar Andersson, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht-Holland 1979,
The structure of economic science: essays on methodology
The structure of economic science: essays on methodology
Edited by Sherman R. Krupp, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1966.
The structure of language
The structure of language. Readings in the philosophy of language
Fodor, J. A., Katz J. J. (eds.), Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. J. 1964.
Thiel, Christian
Sense and reference in Frege's logic
D. Reidel Publishing Company, Dordrecht-Holland 1968.
[ THIEL 1968 | F ] Oryg. Sinn und Bedeutung in der Logik Gottlob Freges, Verlag Anton Hain, Meisenheim am Glan 1965 (THIEL 1965) - przekład z niem. by T. J. Blakeley. W literaturze wiele powołań na wydanie niemieckie.
Zur Inkonsistenz der Fregeschen Mengenlehre
W: Frege und die moderne Grundlagenforschung, Symposium, gehalten in Bad Homburg im Dezember 1973, herausgegeben von Christian Thiel, Verlag Anton Hain, Meisenheim am Glan 1975, s. 134-159.
Einleitung
W: Frege und die moderne Grundlagenforschung, Symposium, gehalten in Bad Homburg im Dezember 1973, herausgegeben von Christian Thiel, Verlag Anton Hain, Meisenheim am Glan 1975, s. 1-4.
Wahrheitswert und Wertverlauf. Zu Freges Argumentation im Paragr. 10 der 'Grundgesetze der Arithmetik'
W: Frege und die moderne Grundlagenforschung, Symposium, gehalten in Bad Homburg im Dezember 1973, herausgegeben von Christian Thiel, Verlag Anton Hain, Meisenheim am Glan 1975, s. 1-4.
Gottlob Frege: die Abstraktion
W: Studien zu Frege / Studies on Frege
Matthias Schirn (Hrsg.), Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1976, Bd. I, s. 243-264.
Recenzja z David Bell, Frege's theory of judgment
"Archiv für Geschichte der Philosophie" 65 (1983), s. 105-109.
[ K ]
Thiry, René
Sur la courbure de l'espace et la possibilité de la concevoir par des moyens élémentaires
W: Les grands courants de la pensée mathématique, présentés par F. Le Lionnais, Cahiers du Sud, 1948, s. 146-153.
[ THIRY [1] ]
Thom, René
Matematyka 'nowoczesna': pomyłka pedagogiczna i filozoficzna?
"Wiadomości Matematyczne" 18 (1974), s. 113-129.
[ [127] ]
Czy istnieje matematyka nowoczesna?
"Wiadomości Matematyczne" 18 (1974), s. 130-142.
[ [128] ]
Thompson, Manley
Singular terms and intuitions in Kant's epistemology
W: Kant's philosophy of mathematics, Carl J. Posy, editor. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1992, s. 81-107.
Oryg. w "Review of Metaphysics" 26 (1972).
Tichy, Pavel
The foundations of Frege's logic
Walter de Gruyter, Berlin, New York 1988.
Tieszen, Richard
Mathematical realism and transcendental phenomenological idealism
W: Phenomenology and mathematics 2010, s. 1-22.
Tradition und Kritik
Tradition und Kritik: Festchrift fur Rudolf Zocher 80. Geburtstag
Hrsg. von Wilhelm Arnold und Hermann Zeitner, F. Frommans, Stuttgart-Bad Cannstalt 1967.
Trendelenburg, Friedrich Adolf
Logische Untersuchungen
G. Bethge, Berlin 1840.
2 tomy.
Troelstra, Anne Sjerp
The scientific work of A. Heyting
W: Logic and foundations of mathematics, dedicated to Prof. A. Heyting on his 70th birthday, Wolters-Noordhoff, Groningen 1968, s. 3-12.
[ TROELSTRA [1] | N ] Bibliografia prac Heytinga.
New set of postulates for imtuitionistic topology
W: Logic and foundations of mathematics, dedicated to Prof. A. Heyting on his 70th birthday, Wolters-Noordhoff, Groningen 1968, s. 211-221.
[ TROELSTRA [2] | = } ^ ]
Truth
Truth
George Pitcher (ed.), Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1964.
Truth and meaning: essays in semantics
Truth and meaning: essays in semantics
Edited by Gareth Evans and John McDowell, Oxford University Press 1976.
[ Evans & McDowell 1976 ]
Tugendhat, Ernst
The meaning of 'Bedeutung' in Frege
"Analysis", 30 (1970), s. 177-189.
Wersja niemiecka, Die Bedeutung des Ausdrucks 'Bedeutung' bei Frege, w: Studien zu Frege / Studies on Frege, Matthias Schirn (hrsg.), Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1976, t. III, s. 51-65, z dodanym Postskript, s. 65-69.
Turquette, A. R.
Gödel and the synthetic a priori
"Journal of Philosophy" 47 (1950), s. 125-129.
Twardowski, Kazimierz
O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym
"Ruch Filozoficzny" 5 (1919-1920), s. 25-27. Także w: Kazimierz Twardowski, Rozprawy i artykuły filozoficzne, s. 203-205 oraz w: Kazimierz Twardowski, Wybrane pisma filozoficzne, s. 346-348.
[ [52] ]
Rozprawy i artykuły filozoficzne
Zebrali i wydali uczniowie, Lwów 1927.
[ [18] ] Stron vi + 447.
Wybrane pisma filozoficzne
PWN, Warszawa 1965.
[ [0] ] Zawiera bibliografię prac Twardowskiego opracowaną przez Danielę Gromską.
Tweedale, Martin M.
Abailard on universals
North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1976.
Stron x + 337. Jeden z rozdziałów porównuje Abelarda z Fregem.