literatura


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Queneau, Raymond
La place des mathématiques dans la classification des sciences
W: Les grands courants de la pensée mathématique, présentés par F. Le Lionnais, Cahiers du Sud, 1948, s. 393-397.
Quine, Willard Van Orman
Completeness of the propositional calculus
"Journal of Symbolic Logic" 3 (1938), s. 37-40.
Designational existence
"The Journal of Philosophy" 36 (1939), s. 701-709.
Przedruk w: Readings in philosophical analysis Edited by Herbert Feigl and Wilfrid Sellars, Appleton-Century-Crofts, New York 1949.
Whitehead and the rise of modern logic
W: The philosophy of Alfred North Whitehead, edited by Paul Arthur Schilpp, Northwestern University Press ,Evanston and Chicago, 1941, s. 125-163.
Także w: Willard Van Orman Quine, Selected logical papers, w obu wydaniach (1966 - 1995) s. 3-36.
Notes on existence and necessity
"The Journal of Philosophy" 40 (1943), s. 113-127.
On universals
"Journal of Symbolic Logic" 12 (1947), s. 74-84.
On Carnap's view on ontology
"Philosophical Studies" 2 (1951), s. 65-72.
Przekład polski: O poglądach Carnapa na ontologię, w: Stanosz, Barbara (red.), Empiryzm współczesny, s. 163-172.
Recenzja z Paul D. Wienpahl, Frege's 'Sinn und Bedeutung'
"The Journal of Symbolic Logic" 16 (1951), s. 138.
Recenzja z Kazimierz Ajdukiewicz, On the notion of existence: some remarks connected with the problem of idealism
"Journal of Symbolic Logic" 17 (1952), s. 141-142.
Semantics and abstract objects
"Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences" 80 (1951), s. 90-96.
Mr Strawson on logical theory
"Mind" 62 (1953), s. 433-451.
Quantification and the empty domain
"Journal of Symbolic Logic" 19 (1954), s. 177-179.
Carnap and logical truth
W Logic and language, Studies Dedicated to Professor Rudolf Carnap on the Occasion of his Seventieth Birthday, edited by B. H. Kazemier & D. Vuysje, D. Reidel Publishing Company, Dordrect, Holland, 1962, s. 39-63.
[ pF (58-63) ] Oryg. w "Synthese" 12 (1960), s. 350-374. Przedruki m.in. w Willard Van Orman Quine, The ways of paradox and other essays, s. 100-125 w wydaniu z 1966 i 107-132 w wydaniu z 1976, w The philosophy of Rudolf Carnap, edited by Paul Arthur Schilpp, Open Court, La Salle, Illinois 1963, s. 385-406 oraz w Philosophy of mathematics, selected readings, edited and with an introduction by Paul Benacerraf and Hilary Putnam, second edition Cambridge University Press, Cambridge 1983, s. 355-376.
On Frege's way out
"Mind" 64 (1955), s. 145-159.
[ F ] Także m. in. w: Willard Van Orman Quine, Selected logic papers, s. 146-158 oraz (wersja skrócona) w Essays on Frege, edited by E. D. Klemke, University of Illinois Press, Urbana, London 1968, s. 485-501. Także w: >The philosophy of Frege, a collection of essay in four volumes, edited by Hans Sluga, Garland Publishing, New York 1993, vol. 2, s. 71-85.
Unification of universes in set theory
"Journal of Symbolic Logic" 21 (1956), s. 267-279.
Word and object
The Technology Press of the Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts and John Wiley and Sons, New York, London 1960.
Paradox
"Scientific American" 206 (1962), s. 84-94, 96.
Set theory and its logic
Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1963.
Stron xv + 359.
Recenzja z Peter Thomas Geach, Reference and generality
"The Philosophical Review" 73 (1964), s. 100-104.
Truth by convention
W: Philosophy of mathematics, edited and with an introduction by Paul Benacerraf and Hilary Putnam, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1964, s. 322-345.
[ D ] Oryg. w Philosophical essays for A. N. Whitehead, Longmans, Green & Co., Inc., New York 1936., s. 99-124; w wersji z Philosophy of mathematics w stosunku do wersji pierwotnej drobne zmiany. Przedruk także w Readings in philosophical analysis, edited by Herbert Feigl and Wilfrid Sellars, Appleton-Century-Crofts, New York 1949, s. 250-273.
Ontological reduction and the world of numbers
"Journal of Philosophy" 61 (1964), s. 209-216.
Także w Willard Van Orman Quine, The ways of paradox and other essays, s. 199-207 w wyd. z 1966 i s. 212-220 w wydaniu z 1976.
Elementary logic
Revised ed. Harper & Row, Harper Torchbooks, New York 1965.
Wyd. oryg. Ginn, Boston - New York 1941.
The ways of paradox and other essays
Random House, New York 1966. Revised and enlarged edition: Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England 1976.
.
Ontological relativity and other essays
Columbia University Press, New York and London 1969.
Z punktu widzenia logiki. Eseje logiczno-filozoficzne
Tłumaczenie i słowo wstępne Barbara Stanosz. PWN, Warszawa 1969.
[ QUINE [2] | D ] Przekł. z ang. From a logical point of view, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1964 (oryg. 1953).
O tym, co istnieje
W: Willard Van Orman Quine, Z punktu widzenia logiki, s. 9-34.
[ D ] Oryg. On what there is w "Review of Metaphysics" 2 (1948), s. 21-38. Bardzo dużo przedruków, m. in. Semantics and the Philosophy of Language, Leonard Linsky (ed.), University of Illinois Press, Urbana 1952, s. 189-206, w Willard Van Orman Quine, From a logical point of view, s. 1-19 oraz w Philosophy of mathematics, selected readings, edited and with an introduction by Paul Benacerraf and Hilary Putnam, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1964, s. 183-196.
Dwa dogmaty empiryzmu
W: Willard Van Orman Quine, Z punktu widzenia logiki, s. 71-93.
[ D ] Oryg. Two dogmas of empiricism w "The Philosophical Review" 60 (1951), s. 20-43. Bardzo dużo przedruków, m. in. w Willard Van Orman Quine, From a logical point of view, s. 20-46 oraz w Philosophy of mathematics, selected readings, edited and with an introduction by Paul Benacerraf and Hilary Putnam, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1964, s. 346-365.
Problem znaczenia w językoznawstwie
W: Willard Van Orman Quine, Z punktu widzenia logiki, s. 35-70
[ D ] Oryg. The problem of meaning in linguistics w Willard Van Orman Quine, From a logical point of view, s. 47-64.
Identyczność, ostensja i hipostaza
W: Willard Van Orman Quine, Z punktu widzenia logiki, s. 94-113.
[ D ] Oryg. Oryg. Identity, ostension, and hypostasis, "Journal of Philosophy" 47 (1950), s. 621-633. Także w Willard Van Orman Quine, From a logical point of view, s. 65-79.
Nowe podstawy logiki matematycznej
W: Willard Van Orman Quine, Z punktu widzenia logiki, s. 114-140.
[ D ] Oryg. New foundations for mathematical logic w "The American Monthly" 44 (1937), s. 70-80. Także w Willard Van Orman Quine, From a logical point of view, s. 80-101.
Logika i reifikacja uniwersaliów
W: Willard Van Orman Quine, Z punktu widzenia logiki, s. 141-177.
[ D ] Oryg. Logic and the reification of universals w Willard Van Orman Quine, From a logical point of view, s. 102-129.
Uwagi w sprawie teorii oznaczania
W: Willard Van Orman Quine, Z punktu widzenia logiki, s. 178-189.
[ D ] Oryg. Notes on the theory of reference w Willard Van Orman Quine, From a logical point of view, s. 130-138.
Oznaczanie i modalność
W: Willard Van Orman Quine, Z punktu widzenia logiki, s. 190-218.
[ D ] Oryg. Reference and modality w Willard Van Orman Quine, From a logical point of view, s. 139-159.
Znaczenie i wnioskowanie egzystencjalne
W: Willard Van Orman Quine, Z punktu widzenia logiki, s. 219-231.
[ D ] Oryg. Meaning and existential inference w Willard Van Orman Quine, From a logical point of view, s. 160-167.
The roots of reference
Open Court, La Salle, Illinois 1974.
Logika matematyczna
PWN, Warszawa 1974.
[ D ] PrzełożyłLeon Koj. Oryg.: W. V. O. Quine, Mathematical logic, Harvard University Press, 1951. Pierwsze wydanie 1940.
Filozofia logiki
PWN, Warszawa 1977.
[ D ] Przełożyła Halina Mortimer. Wydanie oryginalne: W. V. O. Quine, Philosophy of logic, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1970. Później bardzo dużo re-edycji.
Recenzja z Charles Parsons, Mathematics in philosophy
"The Journal of Philosophy" 81 (1984), s. 783-394.
[ K ]
Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne
Wybrała, przełożyła i wstępem opatrzyła Barbara Stanosz, PWN, Warszawa 1986.
[ D ]
Granice wiedzy
W: Willard Van Orman Quine, Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne, s. 17-26.
[ D | x | _ ] Oryg. The limits of knowledge, w: Willard Van Orman Quine, The ways of paradox and other essays (enlarged edition, 1976), s. 59-67. Empirystyczna koncepcja prawdy; realizm; instrumentalna rola "przedmiotów teoretycznych"; "zobowiązania ontologiczne"; teza - nie ma pytań zasadniczo nierozstrzygalnych.
Zasięg i język nauki
W: Willard Van Orman Quine, Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne, s. 27-47.
[ D | _ ] Oryg. The scope and language of science, w: Willard Van Orman Quine, The ways of paradox and other essays (enlarged edition, 1976), s. 228-245. Naiwny realizm, epistemologia jako nauka przyrodenicza (psychologia); nauka jako przedłużenie wiedzy zdroworozsądkowej. Rola ostensji. S. 37 przeciwko "abstrakcyjnym bytom, zwanym sądami". S. 45 ontologia jako "wartości, które mogą przyjmować zmienne". S. 45 matematykę można zredukować do logiki i teorii zbiorów, logicyzm.
O prostych teoriach skomplikowanego świata
W: Willard Van Orman Quine, Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne, s. 48-52.
[ D | x ] Oryg. On simple theories of a complex world, w: Willard Van Orman Quine, The ways of paradox and other essays (enlarged edition, 1976), s. 255-258. Pojęcie prostoty teorii.
Natura wiedzy przyrodniczej
W: Willard Van Orman Quine, Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne, s. 53-70.
[ D ] Oryg. The nature of narual knowledge, w: Mind and language, Samuel Guttenplan (ed.), Clarendon Press, Oxford 1975. Logika i język; realizm; epistemologia jako nauka przyrodnicza (o człowieku) i w tym sensie teoria języka istotna dla teorii poznania; nauka jako biologiczne narzędzie; rola ostensji; ontologia jako reguły kwantyfikacji; s. 67: "kształtowanie się naszych podstawowych nawyków logicznych znajduje wyjaśnienie w przyswajaniu sobie przez nas konstrukcji gramatycznych".
Przedmioty postulowane a rzeczywistość
W: Willard Van Orman Quine, Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne, s. 71-80.
[ D | x | _ ] Oryg. Posits and reality, w: Willard Van Orman Quine, The ways of paradox and other essays (enlarged edition, 1976), s. 246-254. Empiryzm, realizm, epistemologia jako część nauki, nauka jako przedłużenie zdrowego rozsądku.
O mnożeniu bytów
W: Willard Van Orman Quine, Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne, s. 81-86.
[ D | _ ] Oryg. On multiplying entities, w: Willard Van Orman Quine, The ways of paradox and other essays. M.in. o postulowaniu nowych bytów (obiektów matematycznych) jako środku upraszczania teorii.
O bytach mentalnych
W: Willard Van Orman Quine, Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne, s. 87-94.
[ D | x | _ ] Oryg. On mental entities, w: Willard Van Orman Quine, The ways of paradox and other essays. Holizm, realizm, empiryzm. Teza: nie ma potrzeby wprowadzania "bytów mentalnych".
Prawda konieczna
W: Willard Van Orman Quine, Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne, s. 95-105.
[ _ ] Oryg. Necessary truth, w: Willard Van Orman Quine, The ways of paradox and other essays. Holizm, empiryzm. Podtrzymanie Hume'owskiej koncepcji konieczności (jako regularności).
Epistemologia znaturalizowana
W: Willard Van Orman Quine, Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne, s. 106-125.
[ D ] Oryg. Epistemology naturalized, w: Willard Van Orman Quine, Ontological relativity and other essays. Na s. 109 wzmianka o Fregem, że dla Fregego pierwotnym nośnikiem znaczenia jest zdanie; poza tym wykład naturalizmu, epistemologia jak dział psychologii.
Sprawy faktów
W: Willard Van Orman Quine, Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne, s. 126-144
[ D | x | _ ] Oryg. Facts of the matter, w: American philosophy: from Edwards to Quine, Shahan (ed.), Norman, University of Oklahoma Press 1977. Ontologia jako zakres kwantyfikacji; idee niepotrzebne, istotne są słowa; fizykalizm.
Miejsce pragmatystów w empiryzmie
W: Willard Van Orman Quine, Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne, s. 145-162.
[ D | = | x ] Oryg. The pragmatists' place in empiricism, w: Pragmatism, its sources and prospects, Robert J. Mulvaney and Philip M. Zeltner (eds.), University of South Carolina Press, 1981, s. 21-39.
O naturze wartości moralnych
W: Willard Van Orman Quine, Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne, s. 163-175.
[ D |x | _ ] Oryg. On the nature of moral values, w: Values and morals, Alvin I. Goldman and Jaegwon Kim (eds.), Reidel Publ. Co., Dordrecht, Hollans, 1978, s. 37-45.
List do Roberta Ostermanna
W: Willard Van Orman Quine, Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne, s. 176-179.
[ D |x | _ ] Oryg. Letter to Mr Ostermann, w: The Owl of Minerva: Philosophers on Philosophy, Charles J. Bontempo and S. Jack Odell (eds.), McGraw-Hill, New York 1975, s. 227-230.
Selected logic papers
Enlarged edition, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1995.
Pierwsze wydanie Random House, 1966.
Quine, Willard W. V. (współautor)
Step towards a constructive nominalism
"The Journal of Symbolic Logic" 12 (1947), s. 105-122.
Autorzy: Nelson Goodman, Willard W. V. Quine.
Quinton, Anthony
The foundations of knowledge
W: British analytical philosophy, edited by Bernard Williams and Alan Montefiore, Routledge and Kegan Paul 1966, s. 55-86.
[ = ]