prace


Poniżej zamieszczam listę tekstów, które zdecydowałem się w tej witrynie udostępnić. Niektóre z nich były publikowane, inne nie.

Obie opublikowane drukiem książki, Henri Poincarégo filozofia geometrii i O uogólnianiu w matematyce reprodukuję jako fotokopie (kolejne strony jako pliki jpg) - nie mam czasu na ich skanowanie, edycję i korektę.

Zeskanowane teksty publikowanych wcześniej artykułów i recenzji publikuję tu bez zmian merytorycznych w stosunku do ("papierowych") wydań oryginalnych, nawet jeśli byłbym dziś skłonny zmiany takie wprowadzić; poprawiam tylko błędy druku, wcześniej niezauważone, w niektórych przypadkach wprowadzam drobne zmiany edytorskie, a także przypisy, zachowując ich oryginalną numerację, umieszczam nie na końcu artykułu, lecz w tekście, bezpośrednio pod miejscem, do którego się odnoszą. Nie jest to rozwiązanie idealne, ale chyba jednak dla czytelnika przy czytaniu stron internetowych wygodniejsze.

Nad książką o Fregem pracowałem w latach 80. XX wieku. Nie została ukończona i już nie będzie. Przygotowuję ją do udostępnienia w takiej popostaci, do jakiej została kiedyś doprowadzona.

Rozprawa poświęcona filozofii matematyki miała być wynikiem kompilacji trzech tekstów, nad którymi pracowałem w latach 70. i 80. XX wieku: "Istnienie i prawda w matematyce", "Matematyka i intuicja" oraz późniejszego - "Czym jest i czym powinna być filozofia matematyki?" Zacząłem nad nią pracować w 2009 roku, ale też nie ukończyłem. Fragmenty, nadające się do udostępnienia, mam nadzieję opublikować w najbliższym czasie.
książki i większe rozprawy
Henri Poincarégo filozofia geometrii. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974.

O uogólnianiu w matematyce. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983.

Myśl i prawda. Gottloba Fregego filozofia logicyzmu (rozprawa nieukończona i niepublikowana).

Elementy filozofii matematyki (rozprawa nieukończona i niepublikowana).

wybrane artykuły i recenzje wydane drukiem
Filozofia matematyki. Recenzja z: Philosophy of mathematics, selected readings, edited and with an introduction by Paul Benacerraf and Hilary Putnam, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1964. "Studia Filozoficzne" 2, 1968, s.137-153.

Filozofia nauki Alberta Einsteina. "Człowiek i Światopogląd" 8 (1974), s. 101-108.

On the philosophy of mathematics. W: Władysław Krajewski (ed.), Polish Essays in the Philosophy of the Natural Sciences, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, Holland, 1982, s. 239-248.

Problem Locke'a-Berkeleya, Kant, Poincaré i matematyczna zasada indukcji". "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" t. 28, 1982, s. 59-83.

Epistemologia genetyczna i problem rozwoju nauki. "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" t. 30, 1984, s. 157-184. Także w: Rozwój nauki a społeczny kontekst poznania. Pod redakcją Józefa Niżnika, PWN, Warszawa 1987, s. 81-105.

Gottlob Frege i szkoła lwowsko-warszawska. W: Polska filozofia analityczna. Analiza logiczna i semiotyczna w szkole lwowsko-warszawskiej. Praca zbiorowa pod redakcją Michała Hempolińskiego, Ossolineum, Wrocław 1987, s. 219-262.

Frege i Kant. "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" t. 33, 1988, s. 107-139.

Dwa antypsychologizmy: Husserl i Frege. "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" t. 34, 1989, s. 299-310.

Gottloba Fregego krytyka psychologizmu. "Studia Epistemologiczne" 1/1990, s. 189-225. Skrócona wersja tego artykułu była publikowana w 2008 roku w "Przeglądzie Filozoficzno-Literackim" nr 2-3 (20), zob. niżej.

Heinrich Scholz: metafizyka logicyzmu. "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" t. 36, 1991, s. 59-72. Także w "Przegląd Filozoficzno-Literacki" nr 4 (25) 2009, numer specjalny dla uczczenia 85. rocznicy urodzin Profesora Bronisława Baczki, s. 545-559.

Gottloba Fregego krytyka psychologizmu. "Przegląd Filozoficzno-Literacki" nr 2-3 (20) 2008, s. 455-471. Numer specjalny dla uczczenia uroczystości odnowienia w Uniwersytecie Warszawskim doktoratu Profesor Barbary Skargi oraz Jej 89. rocznicy urodzin.